บุคลากรและที่ปรึกษา

บุคลากรของเราคือ ทีมวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ

นายพิศาล ธรรมรัตน์ / กรรมการผู้จัดการ (วศ.บ.เครื่องกล , MBA)

  • ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  • ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล
  • ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภาคีวิศวกรพิเศษสิ่งแวดล้อม
  • ใบอนุญาตผู้ตรวจทดสอบหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน
  • ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม
  • ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 8,019